Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy ma za zadanie udzielanie pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, miejsca stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy. Jeżeli proces rekrutacji i selekcji prowadzony jest samodzielnie przez firmę, to nie zawsze dysponuje ona możliwościami zweryfikowania wszystkich umiejętności kandydatów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo przygotowanie i przeprowadzenie weryfikacji różnych umiejętności deklarowanych przez kandydatów. Porównanie kompetencji niezbędnych na stanowisku z kompetencjami, które występują u ocenianej osoby, co pozwoli na wybranie z grona kandydatów o podobnym wykształceniu i doświadczeniu tego, który osobowością najlepiej odpowiada wymaganiom danego stanowiska.

Poradnictwo zawodowe dla osób indywidualnych

Jest to profesjonalna pomoc udzielona przez doradcę zawodowego bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia Indywidualne konsultacje i porad z zakresie doradztwa zawodowego. Podczas rozmowy doradca zawodowy: dokonuje analizy i oceny predyspozycji, kwalifikacji i możliwości klienta, aby mógł on sporządzić realistyczny plan zatrudnienia. Dostarcza pomocy w uzyskaniu informacji na temat usług zwiększających szanse zatrudnienia. Przygotowuje klienta do wejścia na rynek pracy poprzez udzielanie wskazówek i porad m.in. na temat sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak zachować się podczas takiej rozmowy, jak i gdzie szukać ofert pracy, itp. Pomaga wybrać odpowiedni rodzaj pracy czy kierunek szkolenia. Konsultacje i porady trwają 60-90 minut.

Diagnoza zawodowa

Badanie testami z doradztwa zawodowego. Testami zawodowymi określa się standaryzowane metody określania cech osoby – cech osobowości, inteligencji, indywidualnych zdolności, samooceny, motywacji, sposobów komunikowania się z ludźmi itp. Warto pamiętać o tym że w testach nie ma złych odpowiedzi – testy mają dać wiedzę o osobie badanej, więc każda odpowiedź jest dobra. Oferta skierowana do osób indywidualnych: uczących się, bezrobotnych i pracujących.

Wydawanie opinii doradczej

Opinia pisemna wydawana na podstawie rozmowy doradczej i testów doradztwa zawodowego oraz wywiadu z klientem. Oferta skierowana do osób indywidualnych: uczących się, bezrobotnych i pracujących.

Rekrutacja pracowników

Dobrze przeprowadzony proces rekrutacyjny zakończony wybraniem tego odpowiedniego człowieka jest bardzo istotny - dobrzy współpracownicy to przecież podstawa sukcesu każdego przedsiębiorstwa i każdej organizacji. Ze względu na szerokość obszaru rynku pracy, wśród którego poszukiwani będą kandydaci oferujemy:

  • Rekrutację wąską – grupą docelową jest nieliczne grono osób, najczęściej specjalistów w danej branży,
  • Rekrutację szeroką – docelowo informacje o wakujących stanowiskach trafiają do szerokiego grona odbiorców – najczęściej dotyczy naboru pracowników niewykwalifikowanych. Oferta skierowana do pracodawców i osób poszukujących zatrudnienia.

Poradnictwo personalne dla firm

To szczególny, wyspecjalizowany rodzaj doradztwa, dotyczący obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Oferta usług w tym zakresie polega na: analizie zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji. Oferta skierowana do pracodawców.

Redagowanie ofert pracy i umieszczanie na stronie internetowej

Tworzenie i zamieszczanie ogłoszeń o stanowisku pracy – dobór mediów w zależności od specyfiki rekrutacji (wąska/szeroka); ogłoszenia zawierają: opis wymagań stawianych kandydatom, zakres obowiązków na wolnym stanowisku pracy, proponowane formy świadczeń i wynagrodzenia jakie oferuje pracodawca zatrudnionej osobie. Oferta skierowana do pracodawców oraz poszukujących pracy.

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project